O aplikaci

Tato aplikace umožňuje zpracovat konsolidace účetních závěrek.

Verze aplikace:

Verze 1.21 (24.11.2022):

 • Ve vzorových souborech pro vstupní výkazy nejsou vyplněna čísla pro minulé období, které se standardně ve vstupních výkazech nezadává.
 • V části Vstupní výkazy se nezobrazuje minulé období, které by se standardně v této části nemělo vyplňovat. Zobrazí se pouze v případě, že je minulé období již zadáno nebo naimportováno ze souboru.

Verze 1.20 (9.9.2022):

 • Při kopírování projektu se kopíruje příznak Založení společnosti v části Vyloučení cenných papírů.
 • Drobné korekce v nápovědě v části Vyloučení cenných papírů.

Verze 1.19 (25.7.2022):

 • Do administrátorského rozhraní přidán seznam uživatelů k danému projektu.

Verze 1.18 (9.8.2021):

 • Opraven výpočet jednorázového odpisu konsolidačního rozdílu při prodeji podílu, pokud byl již konsolidační rozdíl z některého předcházejícího nákupu v minulosti plně odepsán.
 • Konsolidační rozdíl při prodeji podílu nově vstupuje ve výsledovce do řádku G - Náklady vynaložené na prodané podíly místo řádku E.1.1 - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé.

Verze 1.17 (5.8.2021):

 • Upraveno vyloučení cenných papírů pro případy, kdy došlo k dokupu nebo prodeji podílu v aktuálním období. Nedochází již k ovlivnění VH minulých let.

Verze 1.16 (10.12.2020):

 • Ve vyloučení cenných papírů je možno nově zvolit, že se jedná o založení společnosti.

Verze 1.15 (8.9.2020):

 • Doplněna kontrola na převod HV z minulého období do nerozděleného zisku běžného období. Kontrola platí pouze pro případy, kdy došlo k převodu HV do nerozděleného zisku nebo k výplatě dividend (tyto se vylučuji).

Verze 1.14 (2.9.2020):

 • V Excelovém souboru výsledných výkazů přidán v Cash-flow do předdefinovaného vzorce pro řádek B.1 odpočet odpisu konsolidačního rozdílu.

Verze 1.13 (19.6.2020):

 • Upraveno vyloučení prodaných nespotřebovaných dodávek minulého období tak, že se vylučuje jen z jednoho řádku výsledovky rozdíl nákladů a výnosů a ne samostatně ze dvou řádků.
 • V dokumentaci konsolidace se u dokladů vyloučení vzájemných vztahů zobrazí v závorce v popisu typ vyloučení (např. vzájemné pohledávky a závazky). U stávajících konsolidací je pro zobrazení nutno přegenerovat konsolidaci např. znovuuložením některého podílu v části Podíly ve společnostech.

Verze 1.12 (14.8.2019):

 • Upraveno vyloučení nespotřebovaných dodávek běžného období tak, že se vylučuje vždy z obou řádků výsledovky příslušná hodnota a ne rozdíl z prvního řádku výsledovky.

Verze 1.11 (24.5.2019):

 • Kontrola shodnosti HV mezi rozvahou a výsledovkou se nyní provádí z konečné hodnoty netto a minulého období z výkazů, tedy včetně započtených korekcí, a ne samostatně z výkazu a samostatně z korekcí.

Verze 1.10 (15.4.2019):

 • V případě, že u vyloučení cenných papírů chybí řádky vlastního kapitálu (nastává v případě zkopírovaného projektu roku následujícího po roce akvizice, kdy se řádky nevyplňovaly), jsou tyto řádky při úpravě vyloučení nahrány a uživatel je musí doplnit.

Verze 1.9 (21.2.2019):

 • Do aplikace přidány výkazy od roku 2018 a funkce na převod projektu na nové výkazy.

Verze 1.8 (30.11.2018):

 • Upraven výpočet menšinových podílů pro vyloučení výplaty dividend. Menšinové podíly se nově vyjadřují dle přepočteného podílu přijímající organizace.
 • U konsolidačních výkazů v aplikaci upraveny popisky některých řádků se součty. Popisky součtů zde byly zapsané z klasických výkazů a neodpovídaly součtům v konsolidačních výkazech.

Verze 1.7 (10.4.2018):

 • Upraven vzhled zadávání vyloučení vzájemných vztahů pro lepší přehlednost.

Verze 1.6 (19.10.2017):

 • Přidána možnost vygenerovat výsledné výkazy do Excelu.
 • Přidán další krok pro zadání konsolidovaných výkazů minulého období, které pak vstupují do konečných výkazů jako minulé období.

Verze 1.5 (05.10.2017):

 • Poměrná metoda rozšířena o výpočet menšinových podílů ve vyloučení CP, vzájemných vztahů a vnitřních dokladů.
 • Vyloučení dividend rozšířeno o výpočet menšinových podílů.
 • Přidáno vyloučení menšinových kapitálů z odpisů konsolidačního rozdílů.

Verze 1.4 (03.10.2017):

 • Při zadávání podílů ve společnostech má zadaný typ podniku přímý vliv na metodu konsolidace dané společnosti a je možno takto provést korekci skutečného vlivu na společnost v konsolidaci.
 • Rekapitulace v dokumentaci konsolidace je rozšířena na rekapitulaci ze všech řádků samostatně.
 • Ze vstupních výkazů se tvoří samostatné doklady pro výkazy a pro korekce výkazů. V případě cizí měny jsou automaticky dopočteny dopady kruzových rozdílů.
 • Do výsledných kontrol přidána kontrola na kompletní vyloučení podílů z výkazů společnosti.
 • Jednotlivé doklady jsou nyní číslovány a toto číslo se zobrazuje i v závěrečné dokumentaci konsolidace.

Verze 1.3 (29.9.2017):

 • Ve vstupních výkazech je možno zadávat korekci i pro české společnosti a je tedy takto možno přímo upravit vstupní výkazy pro úcely vyloučení CP a VK.
 • V dokumentaci konsolidace je možno nově zatrhnout, že se má ve všech dokladech zobrazit pouze zvolený řádek.
 • V dokumentaci konsolidace je doplněna rekapitulace, kde se sečtou všechna čísla ze všech (vyfiltrovaných) dokladů.
 • Ve vyloučení vzájemných vztahů doplněno vyloučení spotřebovaných dodávek pro případ prodeje plátci neplátci a také případ s náklady příštích období.
 • Úpravy výpočtů na základě zkušeností se zadanými konsolidacemi.

Verze 1.2 (19.9.2017):

 • Ve vyloučení cenných papírů se již nezadává VK předchozího období pro metodu ekvivalence. Tento je počítán z výkazů.
 • Přidáno možnost zadat vyloučení výplaty divident v minulém období. Použije se pouze pro metodu ekvivalence.
 • Úpravy výpočtu vyloučení cenných papírů pro metodu ekvivalence na základě zkušeností se zadanými konsolidacemi.

Verze 1.1 (8.9.2017):

 • Možnost vyfiltrovat výslednou dokumentaci konsolidace dle určitého čísla řádku.
 • Možnost zvolit, dle jaké metody bude projekt konsolidace vypočítán.
 • Úpravy výpočtu vyloučení cenných papírů na základě zkušeností s prvními zadanými konsolidacemi.

Verze 1 (25.8.2017):

 • Připravena první verze aplikace.
 • Aplikace oproti předchozí verzi obsahuje
  • Samostatný krok pro vyloučení přecenění podílu ekvivalencí. Vyloučení přecenění rozšířeno pro plnou a poměrnou metodu.
  • Drobné úpravy v aplikaci a nápovědách k jednotlivým krokům na základě zkušeností s prvními zadanými konsolidacemi.

Verze beta 1 (18.8.2017):

 • Připravena první beta verze aplikace.
 • Aplikace oproti předchozí verzi obsahuje
  • Výpočet přepočtených a menšinových podílů.
  • Vyloučení cenných papírů, odpis konsolidačního rozdílu a související konsolidační úpravy ke dni změny podílu a konsolidace.
  • Přecenění majetku v okamžiku akvizice.
  • Vyloučení vzájemných vztahů - pohledávky/závazky, spotřebované/nespotřebované dodávky a dividendy.
  • Začlenění společnosti do konsolidace plnou, poměrnou a ekvivalenční metodou.

Verze alfa 1 (21.7.2017):

 • Připravena první alfa verze aplikace.
 • Aplikace obsahuje
  • Administraci projektů konsolidace, uživatelů a číselníků.
  • Registraci a přihlašování uživatelů.
  • Zadávání základních údajů o společnostech v projektu konsolidace.
  • Zadávání vzájemných podílů ve společnostech.
  • Zadávání vstupních výkazů společností (v domácí i cizí měně s korekcemi).
  • Tvorbu vnitřních dokladů pro možnost ručních úprav.
  • Zobrazení závěrečných konsolidačních výkazů.
  • Zobrazení dokumentace ke konsolidaci.

Verze 0 (16.6.2017):

 • Počátek tvorby aplikace Konsolidace.